چکیده پژوهش‌های ایرانیان در زمینه اف‌آربی‌آر و آردی‌اِی

این فایل حاوی چکیده های انگلیسی پژوهش های انجام شده در ایران در زمینه ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی( اف.آر.بی.آر.) و توصیف و دسترسی به منبع(آر.دی.ای.) است.
abstract-frbr-and-rda-researches-in-iran