پیام آقای برگر یورلند

دومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران در آبان ماه 1395 برگزار شد. یکی از پنل های این کنگره مربوط به سازماندهی اطلاعات بود. به این مناسبت، آقای برگر یورلند، پیامی برای این پنل و نیز کنگره ارسال کردند که متن این پیام به انگلیسی و فارسی در لینک های زیر در دسترس است:

hjorland-message

greetings-to-the-iranian-isko-conference-en

greetings-to-the-iranian-isko-conference-fa