واژه نامه آردی‌اِی

واژه نامه آر دی ای شامل واژه هایی است که در ویرایش سال 2015 از دستور العمل های آر دی ای به کار برده شده است. این واژه نامه، توسط شاخه ایرانی انجمن سازماندهی دانش(ایسکو) به فارسی ترجمه شده است. شاخه ایرانی ایسکو از نظرات و پیشنهادات متخصصان در رابطه با ترجمه واژه نامه آر دی ای استقبال می کند. فایل واژه نامه از طریق پیوند زیر قابل دسترس است.

RDA Glossary 2015- Translated by ISKO(Iran)