مفهوم سازماندهی دانش: زمینه های مشترک و متفاوت با سازماندهی اطلاعات

دکتر رحمت الله فتاحی

مقدمه

سازماندهی یکی از مراحل و رویکردهای مهم در فرایند مدیریت اطلاعات و دسترس پذیر ساختن دانش است. در سالهای اخیر نه تنها بر اهمیت این مقوله افزوده شده بلکه مفهوم “سازماندهی دانش” نیز در محافل دانشگاهی و حرفه ای مرتبط با آن مورد توجه ویژه قرار گرفته است. انجمنهایی در این حوزه تاسیس شده و همایشهایی در سطح ملی و بین المللی برگزار می شود. متون تخصصی این حوزه نیز رو به افزایش دارد. هدف این نوشته، ارائه تصویری کلی از دو مفهوم سازماندهی دانش و سازماندهی اطلاعات با اشاره به زمینه های مشترک و متفاوت میان آنهاست تا از علاقمندان این مقوله بتوانند درکی نسبی در باره این دو مقوله مهم به دست آورند.

 

برای پی بردن به مفهوم دو مقوله سازماندهی دانش[۱] و سازماندهی اطلاعات[۲] و نیز درک زمینه های تشابه و تفاوت آنها نسبت به هم، ناگزیر به تعریف و مقایسه سه مفهوم داده[۳]، اطلاعات[۴] و دانش[۵] هستیم. هرچند که، بنا بر سرشت این سه مفهوم، تعریف های متفاوتی در مورد هر یک وجود دارد و توافق مطلق در باره یک تعریف جامع و مانع در دست نیست اما می توان به شکلی کلی به باز کردن دامنه مفهومی داده، اطلاعات و دانش پرداخت.

متن کامل