عضویت در شاخه ایرانی انجمن بین المللی سازماندهی دانش (ایسکو)

شاخه ایرانی انجمن بین المللی سازماندهی دانش( ایسکو)، به منظور اجرای وظایف، اهداف و برنامه های خود از علاقه مندان دعوت می کند تا به عضویت این انجمن درآیند.

به منظور عضویت در شاخه ایرانی ایسکو لازم است که فرم مورد نظر را که از طریق پیوند زیر در دسترس است، تکمیل نموده و به آدرس iran.isko@gmail.com ارسال نمایید.

فرم عضویت شاخه ایرانی انجمن بین المللی سازماندهی دانش